به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امورخیریه استان کرمانشاه مسئول بازرسی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه از آغاز فرایند بازرسی شش ماهه عملکرد ادارات تابعه اوقاف با حضور مدیرکل و بازرسان اداره کل خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امورخیریه استان کرمانشاه

مسئول بازرسی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه از آغاز فرایند بازرسی شش ماهه عملکرد ادارات تابعه اوقاف با حضور مدیرکل و بازرسان اداره کل خبر داد.