به گزارش روابط عمومی شرکت استان کرمانشاه، شهبازی مدیر عامل شرکت گاز استان با بیان این مطلب اظهار کرد: ازآنجائیکه عمده فعالیت گاز استان درسال ۹۹ توسعه گازرسانی به روستاها است از این رو در نیمه نخست سال جاری، ۵۰۶ کیلومتر شبکه گذاری در بخش روستایی و ۳۴ کیلومتر آن در راستای تکمیل باقی مانده […]

به گزارش روابط عمومی شرکت استان کرمانشاه، شهبازی مدیر عامل شرکت گاز استان با بیان این مطلب اظهار کرد: ازآنجائیکه عمده فعالیت گاز استان درسال ۹۹ توسعه گازرسانی به روستاها است از این رو در نیمه نخست سال جاری، ۵۰۶ کیلومتر شبکه گذاری در بخش روستایی و ۳۴ کیلومتر آن در راستای تکمیل باقی مانده شبکه های داخلی شهری صورت پذیرفته است.
وی افزود: این میزان از شبکه گذاری زمینه نصب ۵۲۵۱ انشعاب را در سطح استان فراهم آورده که ۴۵۰۳ انشعاب در بخش روستایی و ۷۴۸ انشعاب در بخش شهری انجام گردیده که به برخورداری ۹۷۳۴ اشتراک جدید در استان را رقم زده است.
شهبازی درادامه عنوان کرد:درحال حاضر در استان کرمانشاه ۹۹ درصد جمعیت شهری باگازرسانی به ۲۹ شهرو ۷۷درصد جمعیت روستایی با گازرسانی به ۱۵۴۰ روستا از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند.
وی ادامه داد: در حال حاضر کار گازرسانی به ۴۶۵ روستای دیگر نیز در دست اقدام است که با اتمام این پروژه ها ضریب گازرسانی در استان در بخش های شهری و روستایی به ۹۸ درصد خواهد رسید.