امنیت یکی از نیازهای ضروری انسان ها شناخته می شود بنحوی که از ان به عنوان مهمترین علت تشکیل جوامع بشری و بوجود امدن شهرهای امروزی نام برده می شود. ازاینرو دولت ها با سازوکارهای گوناگون در تامین و حفظ این مقوله برای شهروندان خود می کوشند. هرچند امنیت مفهومی پیچیده و چند وجهی بوده […]

امنیت یکی از نیازهای ضروری انسان ها شناخته می شود بنحوی که از ان به عنوان مهمترین علت تشکیل جوامع بشری و بوجود امدن شهرهای امروزی نام برده می شود. ازاینرو دولت ها با سازوکارهای گوناگون در تامین و حفظ این مقوله برای شهروندان خود می کوشند.
هرچند امنیت مفهومی پیچیده و چند وجهی بوده و عوامل مختلف فرهنگی، اجتماعی و… در ایجاد یا اخلال در ان موثر است اما در تمامی جوامع پلیس به پشتوانه سیستم قضایی مسوول اصلی تامین و حفظ امنیت شهروندان محسوب می گردد. لذا سطح امنیت شهرها بطور مستقیم به عملکرد دستگاه قضایی و پلیس بازمی گردد.
کرمانشاه با زخم های کهنه ی فرهنگی، اجتماعی ناشی از تکثر قومی، حاشیه نشینی … و گرفتار در مشکلات اقتصادی بصورت بالقوه بستر مناسبی برای انواع بزه و جرم می باشد. در این بین جرایمی چون سرقت خشن، تجاوز به عنف، نزاع دسته جمعی، قتل و… که امنیت شهروندی را بصورت مستقیم مورد هدف قرار می دهند در سالها و ماه های اخیر از رشد فزاینده ای برخوردار بوده بنحوی که روزانه شاهد خبرهایی از این دست در گوشه و کنار شهر هستیم!
ناامنی حاصل از شرایط فوق هرچند با دستگیری مجرمین توسط پلیس و مجازات انها از سوی دستگاه قضایی استان مواجه می شود اما تعدد موارد و بعضا عمیق بودن فاجعه بمانند انچه در حادثه سرقت توام با ضرب و جرح در محله فرهنگیان که کلیپ ان در شبکه های اجتماعی منتشر گردید و جنایت اخیر در خیابان بنت الهدی، احساس ناخوشایند نا امنی را به جامعه القا می نماید که به مراتب شرایط حادتری از وضعیت نا امنی بوجود می اورد.
تداوم این وضعیت اسیب جدی به حس تعلق خاطر شهروندان نسبت به شهر و داشته های فرهنگی اش وارد می نماید لذا انتظارات و انتقادات در این حوزه متوجه نیروی انتظامی و دادگستری است تا چاره ای برای وضعیت موجود بیاندیشند.
م . بستار