« اداره کل / سازمان… استان کرمانشاه بر اساس ارزیابی به عمل آمده از دستگاه های اجرایی در جشنواره شهید رجایی در شاخص های عمومی/ اختصاصی ارزیابی عملکرد ادارات رتبه برتر را به خود اختصاص داده اید» هرساله به منظور تکریم خدمت صادقانه و موثر به مردم و به استناد قانون مدیریت خدمت کشوری دستگاه […]

« اداره کل / سازمان… استان کرمانشاه بر اساس ارزیابی به عمل آمده از دستگاه های اجرایی در جشنواره شهید رجایی در شاخص های عمومی/ اختصاصی ارزیابی عملکرد ادارات رتبه برتر را به خود اختصاص داده اید»

هرساله به منظور تکریم خدمت صادقانه و موثر به مردم و به استناد قانون مدیریت خدمت کشوری دستگاه های اجرایی مورد ارزیابی عملکرد قرار گرفته و در جشنواره ای تحت عنوان ” جشنواره شهید رجایی” دستگاه های برتر انتخاب و مورد تقدیر قرار می گیرند. این جشنواره غیر از تقدیر و تشکرهایی است که به مناسبت های مختلف مسئولین و مدیران از یکدیگر به عمل می آورند!
هرچند تشویق عملکردهای مثبت بر انگیزه ها افزوده و موجب تداوم رفتار صحیح می گردد اما این ارزیابی ها و نتایج زمانی دارای ارزش واقعی می گردد که از سوی افکار عمومی به صورت خود جوش و غیر دستوری صورت بگیرد. اتفاقی که در صورت انجام صحیح وظایف از سوی دستگاه های اجرایی، توسط مردم بروز یافته و باعث ایجاد حس اعتماد و احترام متقابل ما بین مردم و مسئولین می گردد. این در حالی است که انجام این رویه بدون لحاظ سطح رضایت مندی شهروندان و بی توجهی به آن تنها به یک روال اداری مرسوم محدود شده و مورد بی اعتنایی افکار عمومی قرار خواهد گرفت ولو آنکه با مانور تبلیغاتی گسترده هم توام گردد.
این رویداد در حالی در کرمانشاه صورت پذیرفت که جامعه در ابعاد گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مباحثی همچون حقوق شهروندی، محیط زیستی و… در شرایط نا متعادل و ناگواری به سر می برد که دلیل بخش عمده آن به ضعف و یا سوء مدیریت ها باز می گردد لذا تا زمانی که وضعیت عمومی جامعه در شاخص های مختلف بهبود نسبی نیابد هیچ کدام از این تقدیر و تشکرها چیزی را اثبات نکرده و مورد توجه جامعه ی شهروندی قرار نخواهد گرفت.