در هنرهای رزمی که بر پایه تکنیک های فیزیکی و ذهنی بنا شده، فرد ورزشکار برای غلبه بر حریف ابتدا به شناسایی نقاط حساس بدن او که نقطه ضعفش نیز محسوب می شود می پردازد سپس با تدارک دیدن چند حمله ساده گارد او را باز نموده و شرایط را برای ضربه نهایی فراهم می نماید!

در هنرهای رزمی که بر پایه تکنیک های فیزیکی و ذهنی بنا شده، فرد ورزشکار برای غلبه بر حریف ابتدا به شناسایی نقاط حساس بدن او که نقطه ضعفش نیز محسوب می شود می پردازد سپس با تدارک دیدن چند حمله ساده گارد او را باز نموده و شرایط را برای ضربه نهایی فراهم می نماید!
بازیگران عرصه سیاست به تاسی از استراتژی فوق و برای کنار زدن رقبا با اشرافی که به نقاط ضعف و قوت حریف پیدا می کنند حمله به نقاط حساس او را تدارک می بینند.
آنها در ابتدا مهمترین هدف های رقیب و برنامه های در دست اجرای او را مورد شناسایی قرار داده سپس با استفاده از پیاده نظام ، چالش هایی را در حوزه مد نظر به وجود آورده، در نهایت با کمک رسانه های وابسته و با بزرگ نمایی مشکلات به چالش ها دامن می زنند.
در این شرایط که رقیب خود را در موقعیت بغرنجی می بیند برای فرار از وضعیت دشوار بوجود آمده ناگزیر دست به اقداماتی(اظهار نظر در قالب بیانیه و جوابیه) می زند که دست او را بیشتر رو کرده و زمینه را برای حمله ی مرگبار حریف(تلاش برای برکناری و عزل) فراهم می آورد.

موقعیت مفروض فوق، یک بازی دو سر باخت برای رقیب سیاسی خواهد بود به نحوی که با افزایش هزینه ها او را از اجرای برنامه ها باز داشته و از سوی دیگر با هر تلاشی برای فرار از این شرایط در واقع به حریف فرصت تصمیم گیری بهتر و وارد نمود ن ضربه نهایی را می دهد!

اینگونه است که رقیب به سیاستمداری شکست خورده و مدیری ناکارآمد تبدیل شده و مقدمات برکناریش فراهم می گردد!
***
یکی از اهداف عنوان شده از سوی محمد طیب صحرایی استاندار کرمانشاه برای غلبه بر مشکلات معیشتی و اقتصادی استان حوزه گردشگری است. صحرایی از زمان روی کار آمدن به شکل های مختلفی به این مهم پرداخته و از آن به عنوان پیشران توسعه استان نام برده است.
گردشگری حوزه ی گسترده ای می باشد که ضمن برخورداری از پتانسیل بالا، به دلیل رویکردهای فرهنگی متضاد و متفاوت مردم و حاکمیت با چالش های فراوانی نیز مواجه می باشد!
درست به همین دلیل رقبا با دست گذاشتن بر روی بخش های چالش برانگیز حوزه گردشگری که قابل پیش بینی و غیر قابل پیشگیری می باشد، عرصه را بر مدیریت ارشد استان تنگ کرده تا جایی که با هر رویدادی نوک پیکان انتقادات را متوجه شخص استاندار نموده و با به میدان آوردن نیروها و بازی با احساسات مذهبی جامعه، اهداف خود را(برکناری استاندار) پیش می رانند!
موفقیت استراتژی فوق با واکنش منفعلانه استاندار و تیم مدیریتی او که با اتخاذ تاکتیک غلط، به بازی در زمین حریف می پردازند تا حدود زیادی تضمین شده است مگر آنکه استاندار و همراهانش استراتژی جدیدی در پیش بگیرند!

  • منبع خبر : چویر نیوز