به گزارش روابط عمومی آبفا استان کرمانشاه، شبکه جمع آوری فاضلاب کوچه روانبخش خیابان جلیلی که مدتها بدلیل گرفتگی دچار مشکل شده بود توسط پرسنل امور آبفا منطقه یک شهرستان کرمانشاه مرتفع گردید. این عملیات که بدلیل مسائل فنی و مشخص نمودن خروجی فاضلاب کوچه مذکور که مدتها در دست اقدام بود، روز دوشنبه از […]

به گزارش روابط عمومی آبفا استان کرمانشاه، شبکه جمع آوری فاضلاب کوچه روانبخش خیابان جلیلی که مدتها بدلیل گرفتگی دچار مشکل شده بود توسط پرسنل امور آبفا منطقه یک شهرستان کرمانشاه مرتفع گردید.

این عملیات که بدلیل مسائل فنی و مشخص نمودن خروجی فاضلاب کوچه مذکور که مدتها در دست اقدام بود، روز دوشنبه از ساعت ۱۴ در دستور کار قرار گرفت و تا صبح روز سه شنبه ساعت ۶ صبح به پایان رسید.