جهان به سرعت به شهرنشینی روی آورده است، به طوری‌که درصد شهرنشینی برای سال ۲۰۲۲ ،تا ۷۵ درصد برآورد شده‌است. با وقوع رشد سریع شهرنشینی و افزایش مشکلات در زمینه ایجاد اشتغال و درآمد و بخصوص تأمین بهداشت عمومی ، افزایش دامنه ناهنجاریهای اجتماعی و... در شهرها عرصه زندگی سالم بر انسانها تنگ شده است

جهان به سرعت به شهرنشینی روی آورده است، به طوری‌که درصد شهرنشینی برای سال ۲۰۲۲ ،تا ۷۵ درصد برآورد شده‌است. با وقوع رشد سریع شهرنشینی و افزایش مشکلات در زمینه ایجاد اشتغال و درآمد و بخصوص تأمین بهداشت عمومی ، افزایش دامنه ناهنجاریهای اجتماعی و… در شهرها عرصه زندگی سالم بر انسانها تنگ شده است.به دنبال رشد و گسترش بی رویه شهرها، رویکردهای متعددی برای تأمین وضعیت مطلوب زندگی برای نسلهای امروز و آینده مطرح شده است، که یکی از این رویکردهای مهـم، رویکرد شهر سالم است.امروزه یکی از راههای رسیدن به توسعه پایدار شهری ، داشتن شهر سالم است.سازمان بهداشت جهانی ،شهر سـالم را شهری تعریف می‌کندکه محیط‌های کالبـدی و اجتمـاعی خـود را بـه طـور پیوسـته بهبـودمی‌بخشد و منابعش را توسعه می دهد، به نحوی که مردم بتوانند در تحقق همه تواناییهای خود به طور متقابل از یکدیگر پشتیبانی کنند. اصول یازده گانه شهر سالم ازنظر سازمان بهداشت جهانی به شرح ذیل است:
۱ـ تأمین نیازهای اساسی شهروندان نظیر غذا، آب، امنیت و…؛
۲ـ محیط شهری پاکیزه و مطمئن برای تمامی افراد؛
۳ـ اکوسیستم شهری برخوردار از ثبات و پایداری؛
۴ـ اقتصاد شهری متنوع و شکوفا؛
۵ـ اجتماعی با حس حمایت از یکدیگر؛
۶- جامعه ای با حداکثر مشارکت شـهروندان در تـصمیم‌گیـری هـای مربـوط بـه زنـدگی وسلامت و رفاه؛
۷ـ تشویق و ترغیب شهروندان در توجه به گذشته و فرهنگ خویش؛
۸ـ روابط متقابل با سایر جوامع با هدف دستیابی و استفاده از تجربیات گوناگون؛
۹ـ رسیدن به شکل زندگی شهری با حداکثر سازگاری؛
۱۰ـ دستیابی به بالاترین سطح بهداشت عمومی و فراهم بودن مراقبتهای بهداشـتی بـرای همه شهروندان؛
۱۱ـ نائل شدن به حداکثر وضعیت سلامت و بهداشت
با توجه به اصول یازده گانه بالا، میتوان با قاطعیت بیان کرد که بدون حضور فعال متخصصان شهر سازی درجامعه دسترسی به شهرسالم در جوامع تقربیا غیرممکن است، متخصصان با شناخت پتانسیلها ، استعدادها، مشکلات و نیازهای جوامع مختلف می‌توانند در جهت برنامه ریزی منطقه‌ای با هدف گسترش عدالت اجتماعی و رفاه اجتماعی و جلب مشارکت مردم نقش موثری در ایجاد شهر سالم داشته باشند، چرا که شهر موجودی زنده، پویا و انسان محور است و برای داشتن شهر سالم به برنامه ریزی بلند مدت نیازاست و یکی از محورهای اجرایی درست شهر سالم، شناخت توانایی و ظرفیت های گوناگون مردمی و امکانات نهادهای دولتی و غیردولتی هر منطقه و هماهنگ کردن این ظرفیت ها و امکانات برای تحقق اهداف شهر سالم است.

پژمان خفتان مشاور و مدرس آموزشی

  • منبع خبر : چویر نیوز