مهندس فقیهی معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن استان کرمانشاه با اشاره به مقاوم‌سازی سالیانه ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی در کشور تصریح کرد: تسهیلات بهسازی مسکن روستایی درسال جاری ۱۰۰ درصد افزایش داشته است. وی  مبلغ تسهیلات بهسازی مسکن روستایی در سال جاری را ۱۰۰میلیون تومان عنوان کرد و افزود: کارمزد این تسهیلات ۵ درصد و با دوره بازپرداخت ۲۰ساله تعیین شده است.

مهندس فقیهی معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن استان کرمانشاه با اشاره به مقاوم‌سازی سالیانه ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی در کشور تصریح کرد: تسهیلات بهسازی مسکن روستایی درسال جاری ۱۰۰ درصد افزایش داشته است.
وی  مبلغ تسهیلات بهسازی مسکن روستایی در سال جاری را ۱۰۰میلیون تومان عنوان کرد و افزود: کارمزد این تسهیلات ۵ درصد و با دوره بازپرداخت ۲۰ساله تعیین شده است.