‍ برای نخستین بار در کرمانشاه اندودکاری درختان شهر با ترکیبی از سموم آفت کش، چسب چوب و کائولن صورت میگیرد. به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمانشاه، طرح اندودکاری درختان در قالب عملیات امداد درخت و با هدف حفاظت از درختان و جلوگیری از آفت زدگی آنها در […]


برای نخستین بار در کرمانشاه اندودکاری درختان شهر با ترکیبی از سموم آفت کش، چسب چوب و کائولن صورت میگیرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمانشاه، طرح اندودکاری درختان در قالب عملیات امداد درخت و با هدف حفاظت از درختان و جلوگیری از آفت زدگی آنها در فضاهای سبز سطح شهر انجام می شود.

فرامرز رحمتی زاده رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری با اشاره به اهمیت این موضوع اظهار داشت: تغییرات دمایی و آب و هوایی موجب بروز ترک خوردگی و روزنه در تنه درخت می شود و آفت ها و حشرات مضر به داخل درخت نفوذ کرده و زمینه را برای بیماری و خسارت به درختان فراهم می کند.
 
وی افزود: اندود کردن درختان با این خمیر که ترکیبی از خاک چینی یا همان کائولن، سموم آفت کش و چسب چوب است، موجب انسداد این روزنه ها و حفظ سلامت درختان شده و مانع کلونی(زمستان گذرانی این آفات) در روزنه ها و تَرک ها می گردد.
 
رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری تصریح کرد: بر این اساس، عوامل حوزه فضای سبز شهرداری کرمانشاه طرح اندودکاری تنه تمامی درختان سطح شهر را آغاز کرده و این طرح به ترتیب در سطح بلوارها، خیابان های اصلی و خیابان های فرعی مناطق هشت گانه شهرداری اجرا می شود.

رحمتی زاده در پایان خاطرنشان کرد: عملیات امداد درخت از سری برنامه ها و اقدامات مجموعه کلینیک گیاه پزشکی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری می باشد که با نظارت مستقیم کارشناسان و مهندسین مربوطه و با همکاری و مشارکت فضای سبز مناطق هشت گانه شهرداری در دست اقدام است.