موضوع مسمومیت دختران در مدارس یک مسأله «شر بودگی» بر اساس مفهوم عام شر است. پدیده ترور و تروریسم بر اساس مفهومی ضد انسانی و کنشی مبتنی بر شر مطلق شکل گرفته است. در واقع اندیشه ی پشت موضوع مسمومیت دختران، یک اندیشه مبتنی بر تروریسم و یک کنش شربودگی بر اساس یک تباهی جامع است.

موضوع مسمومیت دختران در مدارس یک مسأله «شر بودگی» بر اساس مفهوم عام شر است. پدیده ترور و تروریسم بر اساس مفهومی ضد انسانی و کنشی مبتنی بر شر مطلق شکل گرفته است. در واقع اندیشه ی پشت موضوع مسمومیت دختران، یک اندیشه مبتنی بر تروریسم و یک کنش شربودگی بر اساس یک تباهی جامع است. اگر امنیت را از اصلی ترین نتایج شکل دهی به حکومت در بنیاد نظری تعریف کنیم، اصلی ترین وظیفه حکومت حفظ جامعه از شربودگی خود، اندیشه های خودکامه و افراد دگر آزار است. یعنی کارکرد اصلی حاکمیت این است که مقابل اندیشه و کنش شر واکنش و اقدام مناسب و درخور نشان دهد. این واکنش البته هم باید فهم محور، هم شاهد محور، هم اقدام محور و هم استدلال محور باشد.
پدیده مسمومیت دختران در روزهای اخیر ابتدا از یک تهدید شروع شد، بعد به یک اقدام اولیه تبدیل شد، سپس همه گیر شد و کشور را تحت پوشش قرار داد. این اندیشه وحشت زای تروریسم محور بسیار خطرناک از کجا ریشه گرفته است؟ آیا یک اندیشه است؟ آیا فقط یک کنش انتقام جویانه است؟ آیا یک تحریک اجتماعی است؟ آیا یک آزار اجتماعی بر اساس یک عقیده یا برداشت غلط است؟
حاکمیت وظیفه دارد هرچه سریعتر به دنبال شفاف سازی این موضوع، به سوالات طرح شده پاسخ شفاف بدهد و هر گروه و نحله فکری پلید، در هر جایگاه و طبقه پشت این رفتارهای ضد اجتماعی و ضد انسانی را شناسایی ، دستگیر و به دست قانون بسپارد.
حداقل انتظار اجتماعی ما از حاکمیت این است که در مقابل این پدیده شر و ضد اجتماعی انفعال موجود را کنارگذارده و پذیرش مسئولیت نماید. بدست آوردن اعتماد جامعه و همراه کردن جامعه با حکومت و یا بلعکس عدم اعتماد و ناهمراهی، از طریق رفتار حاکمیت با همین پدیده های شر شکل خواهد گرفت. جامعه زمانی اعتماد به حاکمان و حاکمیت را تولید و نشر خواهد داد که اطمینان حاصل کند حاکمیت تعریف و فهم و کنشی مبتنی بر خیر جاری در زندگی اجتماعی و این جهانی را پذیرفته و اعمال میکند. رفتار حاکمیت بر اساس موضوعات و پدیده های اینگونه است که خیرخواه و یا همراه شر بودن را برای او در ذهن جامعه نقش خواهد زد.
سهراب دل انگیزان
دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه رازی

  • منبع خبر : چویرنیوز