” انعکاس رویدادهای منفی موجب فرار سرمایه ها شده و تاثیر منفی در روند توسعه استان دارد!” گزاره ای مورد علاقه مسئولین محلی و مدیران ارشد استان که در بزنگاه های مختلف، بویژه در مواجهه با منتقدین و مخالفین مورد استفاده قرار می گیرد. این عده بر این عقیده اند که، بازتاب این نوع خبرها […]

” انعکاس رویدادهای منفی موجب فرار سرمایه ها شده و تاثیر منفی در روند توسعه استان دارد!”
گزاره ای مورد علاقه مسئولین محلی و مدیران ارشد استان که در بزنگاه های مختلف، بویژه در مواجهه با منتقدین و مخالفین مورد استفاده قرار می گیرد.
این عده بر این عقیده اند که، بازتاب این نوع خبرها چهره ای زشت از کرمانشاه به نمایش گذاشته و مانع از ورود سرمایه گذاران به استان می شود.
در اینکه پرداختن صرف به اخبار منفی با برهم زدن امنیت روانی جامعه در روند توسعه خلل ایجاد می کند بحثی نیست، اما پرسش این است که:
آیا تنها با پرداختن به اخبار مثبت و نادیده گرفتن مشکلات بستر مناسبی برای توسعه فراهم می گردد؟
آیا با وجود شبکه های اجتماعی فراوان و گسترش ارتباطات می توان از انحصار اخبار در ید رسانه های رسمی سخن گفت و مانع از انتشار رویدادهای منفی شد؟
نقش مدیران دولتی و تصمیمات آنها در به تصویر کشیدن چهره ای زشت از استان چه می باشد؟
ضعف دستگاه های متولی در بخش های گوناگون و قوانین دست و پا گیر چه تاثیری در فرار سرمایه ها دارد؟
طرح موضوع فوق و پیش کشیدن سوالاتی از این دست به منزله بی اهمیت جلوه دادن نقش انعکاس اخبار منفی در فرار سرمایه ها نیست بلکه لزوم پرداختن به ضعف های مدیران بخش های مختلف را می رساند که تحت پوشش گزاره فوق خود را از تیررس انتقادات دور نگه می دارند و با اهمال کاری در انجام صحیح وظایف خود کرمانشاه را به محیطی نا امن برای سرمایه گذاری تبدیل نموده اند.