مدیرمخابرات منطقه کرمانشاه از روندبازسازی وترمیم خطوط تلفن درسطح شهرکرمانشاه بازدیدکرد. به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه کرمانشاه،مهندس قبادیان مدیرمخابرات استان،طی بازدیدی ازنواحی جنوبی ومرکزی کرمانشاه ،ازنزدیک درجریان چگونگی ترمیم خطوط مخابرات که دراثر ساخت وسازها ویاسرقت تجهیزات مخابرات آسیب دیده بودندقرارگرفت. مدیرمخابرات منطقه کرمانشاه طی گفت وگویی باروابط عمومی مخابرات استان و درحاشیه این […]

مدیرمخابرات منطقه کرمانشاه از روندبازسازی وترمیم خطوط تلفن درسطح شهرکرمانشاه بازدیدکرد.

به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه کرمانشاه،مهندس قبادیان مدیرمخابرات استان،طی بازدیدی ازنواحی جنوبی ومرکزی کرمانشاه ،ازنزدیک درجریان چگونگی ترمیم خطوط مخابرات که دراثر ساخت وسازها ویاسرقت تجهیزات مخابرات آسیب دیده بودندقرارگرفت.
مدیرمخابرات منطقه کرمانشاه طی گفت وگویی باروابط عمومی مخابرات استان و درحاشیه این بازدیدگفت:
رفع خرابی خطوط تلفن مشترکین عزیزاستان وپایداری شبکه ارتباطی، مهمترین اولویت مخابرات است ودرهمین راستاتعداداکیپ های مربوطه افزایش چشمگیری داشته است.
وی بااشاره به تخریب وسرقت تجهیزات مخابرات افزود:
متاسفانه اخیراًشاهدتخریب یاسرقت تجهیزات مخابرات ازسوی افرادسودجو هستیم وباوجوداینکه مخابرات تمهیدات لازم برای حفظ ونگهداری بیت المال رافراهم نموده ،لیکن حجم زیادخرابی ها،ممکن است ترمیم وبهسازی خطوط راباتاخیرمواجه کند.
وی درادامه گفت:
ضمن تقدیرو تشکرازفرماندهی محترم نیروی انتظامی استان ونیروهای زحمتکش انتظامی که همیشه همکاری نزدیکی بامخابرات داشته ودارند،ازمردم شریف استان میخواهیم که به جهت پیشگیری ازقطع ارتباط تلفن واینترنت توسط افرادفرصت طلب،درصورت مشاهده این‌گونه اشخاص که قصدتخریب یاسرقت تجهیزات مخابرات رادارند،مراتب راسریعاًبه پلیس ۱۱۰ یابه شماره ۳۷۲۹۴۸۰۰(حراست مخابرات استان) گزارش دهند.
مهندس قبادیان خاطرنشان کرد:
درشرایط حاضرکه بیماری کرونالزوم فاصله گذاری اجتماعی ورعایت پروتکل های بهداشتی رامی طلبد،ازهم استانی های عزیزمی خواهیم درخواست های خودراازطریق سامانه های غیرحضوری شرکت مخابرات ایران پیگیری نمایندکه مهمترین آنهاشماره گیری سامانه جامع #۲۰۲۰* می باشد.