به گزارش روابط عمومی قرارگاه منطقه ای غرب نزاجا معاونت نیروی انسانی نزاجا امیر فرهادی فر و امیر سرتیپ ستاد فرهاد آریانفر فرمانده قرارگاه منطقه ای غرب نزاجا و امیر طاهری جانشین قرارگاه منطقه‌ای غرب از تیپ های ۲۸۴خرم آباد ، تیپ۱۲۳و تیپ ۱۲۸، مستقر در خطوط مرزی نفت شهر ،قصرشیرین و سرپل ذهاب بازدید […]

به گزارش روابط عمومی قرارگاه منطقه ای غرب نزاجا معاونت نیروی انسانی نزاجا امیر فرهادی فر و امیر سرتیپ ستاد فرهاد آریانفر فرمانده قرارگاه منطقه ای غرب نزاجا و امیر طاهری جانشین قرارگاه منطقه‌ای غرب از تیپ های ۲۸۴خرم آباد ، تیپ۱۲۳و تیپ ۱۲۸، مستقر در خطوط مرزی نفت شهر ،قصرشیرین و سرپل ذهاب بازدید به عمل آوردند.