در کلانشهر کرمانشاه با جمعیتی میلیونی روزانه حجم فراوانی زباله تولید می گردد که مدیریت این پسماند از جمع آوری تا حمل و سپس دفع بهداشتی به عنوان یکی از مهمترین وظایف مدیریت شهری تعریف شده است. این مهم به عنوان یکی از معضلات مهم شهری و از موانع توسعه پایدار کلانشهر کرمانشاه محسوب می […]

در کلانشهر کرمانشاه با جمعیتی میلیونی روزانه حجم فراوانی زباله تولید می گردد که مدیریت این پسماند از جمع آوری تا حمل و سپس دفع بهداشتی به عنوان یکی از مهمترین وظایف مدیریت شهری تعریف شده است. این مهم به عنوان یکی از معضلات مهم شهری و از موانع توسعه پایدار کلانشهر کرمانشاه محسوب می گردد.
دغدغه ی فوق علی رغم تلاش های شبانه روزی دست اندرکاران امر اعم از مدیران، پیمانکاران و پاکبانان به دلیل کمبود منابع مالی، فرسودگی و کمبود ناوگان حمل زباله، کمبود مخازن، پدیده اجتماعی زباله گردها، فرهنگ ناصحیح دور ریز زباله از سوی شهروندان و بویژه فقدان یک ایستگاه استاندارد و بهداشتی دفع زباله بوجود آورنده شرایطی است که از آن می توان با عنوان “بحران زباله” یاد کرد!
در میان انبوه مشکلات و کمبودهای اشاره شده آنچه که بیش از سایر موارد به چشم آمده و دارای اهمیت می باشد لزوم تدوین برنامه ای راهبردی و کارشناسی شده مطابق با الگوهای روز دنیا و متناسب با نیاز کلانشهر کرمانشاه می باشد، تا در سایه مدیریتی کارآمد شاهد تحول اساسی در برنامه های جمع آوری- حمل- دفع و بازیافت زباله و در نتیجه فرار از “بحران زباله” در کلانشهر کرمانشاه باشیم.
در این راستا سپردن سکان هدایت مدیریت پسماند به فردی که دغدغه ای جز سروسامان دادن به پروسه جمع آوری، حمل، دفع و بازیافت پسماند شهری نداشته و با بهره گیری از دانش روز و مدیریت صحیح منایع انسانی بتواند بر مشکلات فائق آید، خواسته ای است که افکار عمومی از شهردار کرمانشاه انتظار دارد.
م . بستار