در عرصه مدیریت گاهی با دیدن فرصتی ولو کوچک می توان مزیتی نسبی را رقم زد. از این منظر مدیریت را توانایی تبدیل فرصت ها به مزیت ها دانسته اند.

در عرصه مدیریت گاهی با دیدن فرصتی ولو کوچک می توان مزیتی نسبی را رقم زد. از این منظر مدیریت را توانایی تبدیل فرصت ها به مزیت ها دانسته اند.
در این چارچوب شناسایی و کشف فرصت ها و تبدیل این فرصت ها به مزیت های نسبی از طریق هدایت منابع و امکانات وجه تمایز مدیران با یکدیگر و ابزاری برای سنجش مدیران شناخته می شود.

وقتی از سوی مدیریت ارشد استان، “گردشگری” محور و پیشران توسعه شناخته شده انتظار می رود از سوی تیم مدیریتی استان کوچکترین فرصت ها هم نادیده گرفته نشده و تحت مطالعه، برنامه ریزی و تبدیل به فرصت ها قرار بگیرد.
در حوزه گردشگری با زیر شاخه های متعددی چون گردشگری ورزشی، طبیعی و… موقعیت جغرافیایی فرصتی بکر شناخته می شود که می توان از آن فرصت هایی با مزیت نسبی فراهم نمود.
مسئله ای که دراستان کرمانشاه به وفور شاهد آن هستیم!

ویس قرنی یکی از این فرصت های گردشگری با مزیت نسبی است که در دروازه منظر فرهنگی اورامانات به شکل خیره کننده ای خودنمایی می کند!
این زیارتگاه منسوب به صحابی پیامبر اسلام در موقعیتی منحصر به فرد از چنان قابلیتی برخوردار است که می تواند به نگین گردشگری مذهبی، ورزشی، طبیعی… اوراماناتِ زیبا تبدیل گردد.
پتانسیل چند وجهی این منظر مذهبی و طبیعی به تنهایی برای طراحی پلن های گوناگون گردشگری با امکان جذب گردشگران داخلی و خارجی کافی است تا در مسیر اجرای این ایده ها، جامعه ی محلی به انتفاع برسد.
لذا توجه نماینده عالی دولت در استان را به اهمیت این موقعیت طبیعی منحصر به فرد جلب می نمایم تا با تدارک امکانات و جذب منابع زمینه ی تبدیل این فرصت بکر را به مزیتی نسبی در حوزه گردشگری استان فراهم نماید.

  • منبع خبر : چویرنیوز