دوره آموزشی آشنایی با آناتومی بدن انسان جهت کاردان ها و تکنیسین های مرکز استان و شهرستانهای تابعه در پزشکی قانونی کرمانشاه در غالب دوره های تئوری و عملی برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان کرمانشاه، صبح روز پنج شنبه نهم بهمن ماه ، دوره پنج روزه آموزشی آشنایی با آناتومی بدن […]

دوره آموزشی آشنایی با آناتومی بدن انسان جهت کاردان ها و تکنیسین های مرکز استان و شهرستانهای تابعه در پزشکی قانونی کرمانشاه در غالب دوره های تئوری و عملی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان کرمانشاه، صبح روز پنج شنبه نهم بهمن ماه ، دوره پنج روزه آموزشی آشنایی با آناتومی بدن انسان جهت کاردان ها و تکنیسین های مرکز استان و شهرستانهای تابعه در پزشکی قانونی کرمانشاه در غالب دوره های تئوری در سالن کنفرانس و عملی در سالن تشریح این اداره کل برگزار گردید.

در روز نخست برنامه ، دکتر سلیم خانی مدیر کل پزشکی قانونی استان در ابتدا ضمن خوش آمد گویی به حاضرین ، هدف از تشکیل اینگونه دوره های آموزشی را ارتقاء علمی و عملی کارکنان بخش تشریح برشمرد.

در ادامه دکتر غضنفری پور متخصص پزشکی قانونی بحث آموزشی آناتومی سر و گردن و اندام فوقانی را جهت حاضرین در برنامه در غالب دروس تئوری و عملی ارائه دادند.

همچنین در پایان روز نخست این دوره آموزشی از جمشیدی مسئول آموزش به دلیل برگزاری مطلوب دوره های مختلف آموزشی با اهدا لوح تقدیر به عمل آمد.