یکی از پیامدهای اجتناب ناپذیر قرن اخیر افزایش میل به شهرنشینی و درنتیجه خالی شدن روستاها از سکنه می باشد؛ اتفاقی که باعث رشد بی قاعده شهرها شده است! در این بین روستاهای نزدیک به شهر با سرنوشتی متفاوت روبرو گردیدند و با گسترش شهرها جذب آن شده و با عنوان شهرک هویتی تازه یافتند. […]

یکی از پیامدهای اجتناب ناپذیر قرن اخیر افزایش میل به شهرنشینی و درنتیجه خالی شدن روستاها از سکنه می باشد؛ اتفاقی که باعث رشد بی قاعده شهرها شده است!
در این بین روستاهای نزدیک به شهر با سرنوشتی متفاوت روبرو گردیدند و با گسترش شهرها جذب آن شده و با عنوان شهرک هویتی تازه یافتند. روستائیان سابق و شهرک نشینان فعلی نه تنها از لحاظ فیزیکی که به مرور از بُعد فرهنگی نیز جذب محیط جدید شده و هنجارهای موجود را به عنوان رویه پذیرفتند.
ترکیب جمعیتی بوجود آمده در سایه ارتباطات اجتماعی برآمده از نیازهای فردی تحت تعلیم، آموزش و قوانین واحد مدیریت شهری در مسیر توسعه گام بر می دارد.
در این میان هستند شهرهایی که در سایه مدیریت ضعیف و بی تفاوت، ناتوان از برقراری ساختاری منظم و قانونمند با شتاب به سمت بی قوارگی حرکت می نمایند.
کلانشهر کرمانشاه را می توان از جمله ی این شهرها تلقی نمود که در دوره های مختلف مدیریت شهری بر ناموزونی و بی قوارگی آن افزوده شد تا شدیم آنچه که هستیم!
نمونه بارز این بی قوارگی را می توان در تردد گله های بزرگ و فراوان دام از خیابان ها، بلوارها و محله های شهر و چرای درفضاهای سبز شهری و پارک ها مشاهده نمود که در سایه بی تفاوتی و بی برنامه گی مدیریت شهری، کلانشهر کرمانشاه به روستایی بزرگ و بد ترکیب تبدیل گردیده است.