معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در بازدید از سامانه گرمسیری کرمانشاه: با توجه به تاکیدات رئیس جمهوری و وزیر جهاد کشاورزی، روند تکمیل و راه اندازی شبکه های آبیاری و زهکشی پایاب سامانه گرمسیری با جدیت ادامه دارد. حدود ۸ هزار هکتار از اراضی سامانه گرمسیری آماده بهره برداری شده است. تحقق اهداف […]

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در بازدید از سامانه گرمسیری کرمانشاه:

با توجه به تاکیدات رئیس جمهوری و وزیر جهاد کشاورزی، روند تکمیل و راه اندازی شبکه های آبیاری و زهکشی پایاب سامانه گرمسیری با جدیت ادامه دارد.

حدود ۸ هزار هکتار از اراضی سامانه گرمسیری آماده بهره برداری شده است.

تحقق اهداف طرح در سطح ۱۷ هزار هکتار مورد تاکید اس