به گزارش روابط عمومی قرارگاه منطقه ای غرب نزاجا امیر سرتیپ دوم سلیمان طاهری جانشین قرارگاه منطقه ای غرب نزاجا بیان داشت: اهمیت به نیروی انسانی باعث اثربخشی در ماموریت های محوله خواهد شد. وی افزود ما نظامیان بابد احادیث وحکمت های امیرالمومنین (ع) رانقشه راه خود قرار دهیم . این مقام نظامی همچنین گفت: […]

به گزارش روابط عمومی قرارگاه منطقه ای غرب نزاجا امیر سرتیپ دوم سلیمان طاهری جانشین قرارگاه منطقه ای غرب نزاجا بیان داشت: اهمیت به نیروی انسانی باعث اثربخشی در ماموریت های محوله خواهد شد. وی افزود ما نظامیان بابد احادیث وحکمت های امیرالمومنین (ع) رانقشه راه خود قرار دهیم .

این مقام نظامی همچنین گفت: حضور مانظامیان وارتقاء امادگی رزمی باعث میگرددکه دشمن هیچ گونه تحرک نظامی در منطقه نداشته باشد.