بدون شک بسیاری از شما طی روزهای گذشته از طریق رسانه ملی ویا فضای مجازی شنونده ویا بیننده خبرهایی از حریق های حادث شده در جنگل‌های بی دفاع استان بوده اید و از این حوادث بسیار متاثر شده اید ودر مواردی هم لب به انتقاد از ادرات متولی گشوده اید ویا از سهل انگاری مسئولین ونیروها گفته اید.

بدون شک بسیاری از شما طی روزهای گذشته از طریق رسانه ملی ویا فضای مجازی شنونده ویا بیننده خبرهایی از حریق های حادث شده در جنگل‌های بی دفاع استان بوده اید و از این حوادث بسیار متاثر شده اید ودر مواردی هم لب به انتقاد از ادرات متولی گشوده اید ویا از سهل انگاری مسئولین ونیروها گفته اید.
اما هیچگاه خود را در جایگاه این نیروهای خدوم قرار نداده و تلاش‌های بی وقفه وشبانه روزی آنها را تیتر گفته ها ونوشته هایتان نکردید
اما امروز من به نقل از پیشکسوتان این عرصه کاری یعنی جنگلبانان می گویم
جنگلها در زمره انفال الهی هستند و جنگلبان در حقیقت سربازان خداوند، ائمه وامام عصر (عج) در پاسداری از خلقت های زیبای خداوندی هستند
از معدود مشاغلی که زمانی برای آرامش ندارد
در بهار جلوگیری از چرای دام وقطع بی رویه
در تابستان حریق وآفات
و در زمستان ذغال وتبدیل اراضی مرتعی به زراعت،
و در مقابل هستند افرادی که قدردان این زحمات شبانه روزی اند اما جماعت متخلف، فرصت طلب، زیاده خواه هم کم نیستند که برای رسیدن به اهداف خود حتی کمر به قتل مجروح نمودن جنگلبانان می نمایند در اعماق جنگل که تنها شاهد درختانی خموش هستندکه تنها می توانند نظارگر این ظلم باشند.
این روزها تمامی نیروهای ادارات منابع طبیعی اعم از اداری، خدماتی، کارشناسی و مدیریتی درگیر مقابله با حریق هایی می باشند که عاملهای طبیعی یا انسانی دارند و سهوی ویا عمدی هستند که ابتدا بایستی اطفاء وسپس شناسایی عامل یا عاملین در این عرصه گسترده وصعب العبور هم در دستور کار قرارگیرد
آنچه تن‌ های خسته جنگلبانان و دلهای آنها را می آزارد نتیجه گیری های بدور از شناخت از این شغل است واینکه هیچگاه کسی نمی پرسد ونمی نویسد که جنگلبانی در حریق دچار تنگی نفس شد ویا دچار مشکل قلبی وبه محض رسیدن به بیمارستان امام علی (ع) به اتاق عمل رفت، کسی از حال و روز جنگلبانان مجروح از انفجار باقیمانده مهمات جنگ در حریق اورامانات نمی گوید، کسی از جنگلبانان مجروح بر اثر اصابت سلاح سرد و کشنده عاملین قطع درختان در جنگل‌های عثمانوند نمی گوید،کسی از جنگلبانی که در مقابله با قاچاقچیان تیر خورد و جانباز شد نمی گوید، وکسی از تهدیدات جانی ومالی جنگلبانان نمی نویسد،
جنگلبانان پیشکسوت از مردم، رسانه واهل قلم می خواهند تا این سبز قامتان دائم در رنج را دریابند وقدردان زحمات آنها باشند، بدانند جنگلبانان همیشه و دور از جار و جنجال تبلیغات دوربین های مستند ساز در خط مقدم هستند ، انسان هایی که در دنیا وآخرت تنها شاهد بر خدمات آنان برای حفظ طبیعت همین درختانی هستند که ریشه در زمین و دستانی رو به خدا دارند.

میلاد صفری کارشناس روابط عمومی منابع طبیعی استان کرمانشاه

  • منبع خبر : چویر نیوز