درگاه های پرداختی شور عاطفه ها- شهریور و مهر ۱۳۹۹”  ⁩ مراجعه به دفاتر کمیته امداد و مراکز نیکوکاری در شهرستان ها.   ⁦ مراجعه به سایت الکترونیکیwww.emdad.ir . ⁦ شماره گیری کدهای  #۱۴* و #۰۸۳۸۸۷۷ از طریق تلفن های همراه .  ⁦⁩ واریز وجوه نقدی به شماره کارت ۹۶۲۷_۹۹۹۳_۹۹۱۸_۶۰۳۷ مجازی نزد بانک ملی

درگاه های پرداختی شور عاطفه ها- شهریور و مهر ۱۳۹۹”

 ⁩ مراجعه به دفاتر کمیته امداد و مراکز نیکوکاری در شهرستان ها.

  ⁦ مراجعه به سایت الکترونیکیwww.emdad.ir .

⁦ شماره گیری کدهای  #۱۴* و #۰۸۳۸۸۷۷ از طریق تلفن های همراه .

 ⁦⁩ واریز وجوه نقدی به شماره کارت
۹۶۲۷_۹۹۹۳_۹۹۱۸_۶۰۳۷ مجازی نزد بانک ملی