در هفت ماهه سال جاری آمار اجساد معاینه شده در مراکز پزشکی قانونی استان کرمانشاه باتشخیص علت مرگ مسمومیت با گاز مونواکسید کربن ۱۳ نفر(دو زن و ۱۱مرد) بوده است. به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان کرمانشاه ، در هفت ماهه سال جاری آمار اجساد معاینه شده در مراکز پزشکی قانونی استان باتشخیص علت […]

در هفت ماهه سال جاری آمار اجساد معاینه شده در مراکز پزشکی قانونی استان کرمانشاه باتشخیص علت مرگ مسمومیت با گاز مونواکسید کربن ۱۳ نفر(دو زن و ۱۱مرد) بوده است.

به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان کرمانشاه ، در هفت ماهه سال جاری آمار اجساد معاینه شده در مراکز پزشکی قانونی استان باتشخیص علت مرگ مسمومیت با گاز مونواکسید کربن ، ۱۳ نفر (دو زن و ۱۱ مرد ) بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل که این تعداد ۱۲ نفر (چهار زن و هشت مرد) بوده افزایش داشته است.