در یازده ماهه سال جاری آمار اجساد معاینه شده در مراکز پزشکی قانونی استان کرمانشاه باتشخیص علت مرگ مسمومیت با گاز مونواکسید کربن ۱۶ نفر(دو زن و ۱۴ مرد) بوده است. به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان کرمانشاه ، در یازده ماهه سال جاری آمار اجساد معاینه شده در مراکز پزشکی قانونی استان باتشخیص […]

در یازده ماهه سال جاری آمار اجساد معاینه شده در مراکز پزشکی قانونی استان کرمانشاه باتشخیص علت مرگ مسمومیت با گاز مونواکسید کربن ۱۶ نفر(دو زن و ۱۴ مرد) بوده است.

به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان کرمانشاه ، در یازده ماهه سال جاری آمار اجساد معاینه شده در مراکز پزشکی قانونی استان باتشخیص علت مرگ مسمومیت با گاز مونواکسید کربن ، ۱۶ نفر (دو زن و ۱۴ مرد ) بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل که این تعداد ۱۸ نفر (شش زن و ۱۲ مرد) بوده کاهش داشته است.