با توجه به رشد افسار گسیخته جمعیت شهری، هجوم شهرنشینان به محیط های طبیعی و اقامت موقت در روستاها و مناطق ییلاقی و نیز عملکرد برخی از دستگاه های دولتی محیط زیست استان در معرض تهدید و تخریب جدی قرار دارد.

با توجه به رشد افسار گسیخته جمعیت شهری، هجوم شهرنشینان به محیط های طبیعی و اقامت موقت در روستاها و مناطق ییلاقی و نیز عملکرد برخی از دستگاه های دولتی محیط زیست استان در معرض تهدید و تخریب جدی قرار دارد.
از سویی مسئولین ارشد استان درگیر کارهای مهمتری همچون مباحث سیاسی، عزل و نصب ها،انتخابات پیش روی، دید و بازدیدهای نمایشی و… هستند که دغدغه های زیست محیطی در برابرشان به صنار و سی شاهی هم نمی ارزد. ازاینرو در برنامه های( اعم از بازدیدها، سخنرانی ها، نشست ها، کارگروه ها و… ) هیچ یک از نمایندگان مجلس و شورای شهر، مسئولین دستگاه قضایی، مدیران کل ادارات و حتی استاندار نشانی از پیگیری مباحث زیست محیطی مشاهده نمی شود تا هوای ناپاک، فرسایش خاک، آب های آلوده، گونه های جانوری و گیاهی در معرض انقراض و دهها دغدغه ی زیست محیطی دیگر سهم نسل امروز و میراث آیندگان باشد!
در این گیر و دار سازمان محیط زیست استان که مرجع اصلی رسیدگی به مشکلات و دغدغه های زیست محیطی بوده و می بایستی ملجا فعالین این حوزه باشد در سکوت و بی خبری به حیات خود ادامه می دهد!
فقدان چشم اندازی جامع و بی برنامگی، ضعف در نظارت، مماشات با تخلفات زیست محیطی، عدم برقراری تعامل با گروه های مرجع و موثر اجتماعی و فعالین محیط زیستی و… تنها گوشه ای از ضعف های سازمان محیط زیست استان است.
با توجه به وابستگی حیات انسان به محیط زیست و لزوم حفاظت از این نعمت خدادادی انتظار می رود ارشد اجرایی استان نیم نگاهی به حوزه محیط زیست، مشکلات، دغدغه ها و مطالبات مربوط به آن داشته باشد.
در این راستا بررسی عملکرد مدیرکل سازمان محیط زیست، الزام دستگاه های دولتی و بخش خصوصی به رعایت قوانین زیست محیطی، حضور در جمع فعالین زیست محیطی و توجه به دغدغه ها و مطالبات آنها می تواند شروعی بر انجام یک تعهد اجتماعی و مسئولیت قانونی باشد!

  • منبع خبر : چویرنیوز