به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ وارشاداسلامی استان کرمانشاه؛شنبه ۸آذر۹۹بهرام فاضلی با حاج حسین خوش اقبال دیدار وگفت و گو کرد دراین دیدار؛مدیرکل ارشاد گزارشی از وضعیت فرهنگ،هنرورسانه ونیز اقدامات صورت گرفته سال ۹۸ و فعالیت های جاری سال ۹۹ این اداره کل به معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استانداری ارائه داد. مدیرکل فرهنگ وارشاداسلامی […]

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ وارشاداسلامی استان کرمانشاه؛شنبه ۸آذر۹۹بهرام فاضلی با حاج حسین خوش اقبال دیدار وگفت و گو کرد
دراین دیدار؛مدیرکل ارشاد گزارشی از وضعیت فرهنگ،هنرورسانه ونیز اقدامات صورت گرفته سال ۹۸ و فعالیت های جاری سال ۹۹ این اداره کل به معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استانداری ارائه داد.

مدیرکل فرهنگ وارشاداسلامی استان دراین دیدارگفت:باعنایت به اینکه چهره‌های فرهنگی هنری ونخبگان استان نقش اساسی درتوسعه فرهنگی ایفا می کنند،نشست‌های گفتمان محور با استانداربرای نهادینه کردن گفتگو به‌ خصوص درحوزه مسائل فرهنگی با عنوان موانع وچالش‌های پیش رو بهترین راهکار برای ارتقای فرهنگی استان کرمانشاه است .
فاضلی با اشاره به اینکه درسال گذشته طرح«گفتگوهای فرهنگی»درتمام شهرستانهاباحضوراصحاب فرهنگ و هنربااستقبال چشمگیری ازسوی هنرمندان وتقدیر وزیر محترم فرهنگ و ارشاداسلامی روبرو شد از معاون محترم سیاسی،امنیتی واجتماعی استانداری درخواست کرداین نشست ها امسال نیز باحضور استاندار برنامه ریزی وبرگزار شوند .