به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان کرمانشاه، صبح روز ۲۱ تیرماه ، طی مراسمی که با حضور دکتر سلیم خانی ، تعدادی از مسئولین اداره کل و کیانفر معاون اداری و مالی دادگستری کرمانشاه در پزشکی قانونی برگزار گردید، دستگاه رادیولوژی دیجیتال وایرلس راه اندازی شد. خانی ضمن تشریح عملکرد دستگاه اظهار داشت : […]

به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان کرمانشاه، صبح روز ۲۱ تیرماه ، طی مراسمی که با حضور دکتر سلیم خانی ، تعدادی از مسئولین اداره کل و کیانفر معاون اداری و مالی دادگستری کرمانشاه در پزشکی قانونی برگزار گردید، دستگاه رادیولوژی دیجیتال وایرلس راه اندازی شد.

خانی ضمن تشریح عملکرد دستگاه اظهار داشت : این دستگاه از محل اعتبارات سفر رئیس محترم قوه قضائیه به مبلغ هفت میلیارد ریال خریدار شد .

وی گفت : این دستگاه در بخشهای معاینات ، برای تشخیص تصادفات ساختگی و تشریح جهت اجساد گلوله خورده و نیز پیکر جانبازان (احتمال وجود ترکش در بدن) کاربرد دارد.

خانی ادامه داد : همچنین راه اندازی این دستگاه در راستای کمک به کاهش تردد و رفت و آمد مراجعینی که با ادعای تصادف به اداره کل پزشکی قانونی استان مراجعه می کنند ونیازمند اخذ گرافی های فوری با احراز هویت کامل هستند، خواهد بود.

ضمناً وجود چنین دستگاهی در اداره کل پزشکی قانونی استان کرمانشاه کمک شایانی به تایید اصالت گرافی های اخذ شده و جلوگیری از سوء استفاده های احتمال خواهد کرد.