گردشگری با زیرشاخه های متنوع و جذابیت های فراوانش خالق فرصت های مادی و معنوی زیادی برای جوامع مقصد می باشد. از کشف این ظرفیت ها توسط کشورهای جهان دیر زمانی می گذرد و هر ملتی متناسب با پتانسیل ها و امکاناتش از این # هزار رنگ زیبا کام خود می برد! سرعت رشد صنعت […]

گردشگری با زیرشاخه های متنوع و جذابیت های فراوانش خالق فرصت های مادی و معنوی زیادی برای جوامع مقصد می باشد. از کشف این ظرفیت ها توسط کشورهای جهان دیر زمانی می گذرد و هر ملتی متناسب با پتانسیل ها و امکاناتش از این # هزار رنگ زیبا کام خود می برد!
سرعت رشد صنعت گردشگری آنرا به آلترناتیوی موثر و مطمئن در برابر سایر بخش ها معرفی نموده بنحوی که سودآوری این صنعت باعث رونق کسب و کارهای مرتبط و حتی غیر مرتبط در جوامع هدف گردیده است. از اینرو تاسیس دانشکده های تخصصی و رشته های مرتبط، بوجود آمدن بالاترین مرتبه در ساختار دولت ها تا حد وزارتخانه، حضور موثر و پُررنگ جوامع محلی در قالب انجمن ها و تشکل های مردم نهاد و… را می توان واکنشی طبیعی به همه ی این مزایا و منافع تصور نمود.
منافعی که به حساب تمامی ذی نفعان واریز می گردد:
جوامع محلی؛ با ثروت بدست آمده بر ریل توسعه سوار شده، گردشگران؛ ماجراجویی های جدیدی را تجربه می کنند و مدیران و برنامه ریزان؛ سنگری برای توجیح عملکرد خود در حوزه اشتغال می یابند و البته راه فراری در برابر انتقادها!
بدین طریق این سفره رنگارنگ همه را راضی دور خود جمع کرده و ملت ها و دولت ها حول محور
# صنعت گردشگری در مسیر توسعه قرار می گیرند.
اما این سفره رنگارنگ روی دیگری هم دارد که در صورت بی توجهی می تواند حال خوش طرفین را ناخوش کند. آسیب هایی که با ورود گردشگران به یک منطقه جغرافیایی دامان جامعه میزبان را می گیرد؛ # محیط زیست و # فرهنگ بومی به عنوان دو عامل مهم بازمانی جوامع با ورود گردشگران در معرض بیشترین آسیب ها قرار می گیرند.
در چگونگی محافظت از این دو عامل قوام و دوام جوامع مطالعات زیادی صورت گرفته و از سوی صاحبنظران نسخه هایی نیز پیچیده شده که در جای خود قابل تحلیل و تبیین است.
اما آنچه که اهمیت دارد توجه به نقش موثر # راهنمایان گردشگری در مقام یکی از بازیگران مهم این عرصه است. تاکید برارائه آموزش های لازم به این قشر و تجهیز آنها به دانش مربوطه جهت کمک به ارتقاء آگاهی جوامع محلی و گردشگران از اولویت های این حوزه محسوب می شود.
حال که کرمانشاه با دو # ثبت جهانی افق های تازه ای از صنعت گردشگری را در حال تجربه کردن است انتظار می رود فعالین حوزه گردشگری استان با مسئولیت پذیری مضاعف در این عرصه گام بردارند.