چویر نیوز، کرمانشاه- زندانی کردن و جدا نمودن مجرمین از دیگر افراد جامعه برای مدتی معلوم، یکی از راه های مرسوم مجازات بزهکاران و هنجارشکنان می باشد. لذا تصور شهری بدون زندان دور از ذهن می نماید و از قدیم چنین بوده که هر چه شهر پُر جمعیت تر زندانش نیز بزرگتر باشد! هرچند زندانی […]

چویر نیوز، کرمانشاه- زندانی کردن و جدا نمودن مجرمین از دیگر افراد جامعه برای مدتی معلوم، یکی از راه های مرسوم مجازات بزهکاران و هنجارشکنان می باشد. لذا تصور شهری بدون زندان دور از ذهن می نماید و از قدیم چنین بوده که هر چه شهر پُر جمعیت تر زندانش نیز بزرگتر باشد!
هرچند زندانی نمودن مجرمین برای تامین امنیت و حفظ آرامش جامعه همچنان ضرورتی انکار ناپذیر می نماید اما موارد عدیده ای چون قدرت بازدارندگی اندک زندان، تاثیر ناچیز در جامعه پذیر نمودن مجرمین در کنار هزینه های بالای نگهداری افراد و… تردیدها را نسبت به اثربخشی این شیوه ی مجازات افزایش داده است.
نتیجه مطالعات جرم شناسان و جامعه شناسان در اثربخشی مجازات زندان بویژه در خصوص جرایم خُرد علاوه بر فاکتورهای فوق بر وضعیت فرد محکوم پیش و پس از رهایی متمرکز گردید بدین نحو که دور شدن فرد زندانی از خانواده در حالی که مردِ نان آور خانه و یا زنِ پیوند دهنده عاطفی اعضای خانواده می باشد بصورت مستقیم بنیان خانواده را مورد هجوم قرار می دهد بنحوی که پس از زندانی شدن یکی از والدین پیوند بین دیگر اعضای خانواده رو به سستی گذارده ودر چنین شرایطی بستر مناسبی ِبرای بروز و وقوع نابهنجاری و جرم در میان سایر اعضای خانواده بویژه جوان ترها فراهم می گردد. از طرفی فرد زندانی پس از پایان محکومیت و آزادی از زندان به دلیل برچسب سابقه دار بودن از جامعه ترد شده و امکان ادامه زندگی اجتماعی و اقتصادی بمانند گذشته برایش دشوار می گردد لذا وضعیت بوجود آمده بعلاوه تجربیات ناشی از زندگی مشترک با سایر مجرمین او را مجدد به سمت ارتکاب جرم می کشاند.
درنظر گرفتن موارد اشاره شده و محاسبه ی سود و زیان زندان جرم شناسان را ناگزیر به ارائه راهکارهایی جایگزین و البته کم هزینه تر نمود تا جایی که در بسیاری از کشورها مجازات های جایگزین جهت بسیاری از جرایم از سوی سیستم قضایی مورد توجح قرار گرفته است.
در ایران نیز با تاکیداتی که از سوی روسای قبلی و فعلی قوه قضاییه مبنی بر کاهش مجازات زندان داشتند گام هایی در این خصوص برداشته شده هرچند بنابر دلایلی از جمله توجیح نبودن بسیاری از قضات کشور و یا اعتقادشان به تاثیر زندان، موانع فرهنگی و اجتماعی راهکارهای جایگزین، افزایش جرایم خُرد ناشی از وضعیت اجتماعی و اقتصادی، همچنان زندان به عنوان اولین و بهترین راه حل مجازاتی درنظر گرفته می شود.
در راستای اصلاح ساختار آسیب زای زندان و کاستن از تعداد زندانی های محبوس بنابر تاکیدات ریاست محترم قوه قضاییه شاهد اجرای طرح پایش در زندان های سراسرکشور هستیم. همسو با دیگر استان ها در کرمانشاه و با پیگیری های رئیس کل دادگستری استان طی سه ماهه اخیر شاهد

پایش ۳۲۰۰ زندانی و آزادی ۱۲۰۰ زندانی جرایم کم اهمیت در سطح استان بودیم. اقدام فوق که منجر به آزادی بسیاری از محکومین جرایم کوچک گردید رتبه دوم کشوری را برای استان کرمانشاه به ارمغان آورد.
پرویز توسلی زاده طی گفتگویی رو در رو با رسانه ها ضمن برشمردن جزئیات طرح پایش زندانیان گفت: هزینه نگهداری هر زندانی در طول ماه ۱۲ میلیون تومان برآورد شده که با اجرای این طرح علاوه بر کاهش بار مالی فوق مدیریت زندان را آسان تر و امکان اجرای برنامه های اصلاحی را برای سایر زندانیان فراهم می نماید.
وی در خصوص این شبهه که آزادی زندانیان سبب افزایش میزان جرم و جنایت خواهد شد نیز اظهار نمود: طرح پایش و آزادسازی زندانیان صرفا شامل حال افرادی می گردد که به دلیل جرایم خُرد و غیر عمد به حبس های کوتاه مدت گرفتار شده اند از اینرو هیچ جای نگرانی وجود ندارد.
با اجرایی شدن این طرح و تداوم آن انتظار می رود شاهد کاهش چشمگیر جمعیت کیفری استان و درنتیجه کاهش تبعات مادی و معنوی زندان در جامعه باشیم. جدای از این موارد آنچه که از اهمیت به مراتب بیشتری برخوردار است لزوم تغییر نگرش قضات محاکم قضایی و استفاده از مجازات زندان به عنوان آخرین راه حل است.