بدون تردید افزایش سرانه فضاهای ورزشی یکی از مهمترین شاخص های توسعه ورزش در ابعاد همگانی و قهرمانی محسوب می گردد. از اینرو ایجاد، حفظ و نگهداری اماکن ورزشی بنحوی که امکان استفاده برای تمامی شهروندان فارغ از سن، جنسیت و طبقه اجتماعی فراهم گردد بخشی از وظایف مدیریت ورزش در استان می باشد. در […]

بدون تردید افزایش سرانه فضاهای ورزشی یکی از مهمترین شاخص های توسعه ورزش در ابعاد همگانی و قهرمانی محسوب می گردد. از اینرو ایجاد، حفظ و نگهداری اماکن ورزشی بنحوی که امکان استفاده برای تمامی شهروندان فارغ از سن، جنسیت و طبقه اجتماعی فراهم گردد بخشی از وظایف مدیریت ورزش در استان می باشد. در این راستا ایجاد مجموعه های چند منظوره که در آن چندین رشته ورزشی بصورت همزمان امکان فعالیت داشته باشد در صدر اولویت ها قرار دارد.
در کرمانشاه با توجه به رویکرد مدیریت ارشد ورزش استان، طی سالیان اخیر اقدامات خوبی در زمینه ساخت اماکن ورزشی صورت گرفته تا جایی که در برخی رشته ها که تا پیش از این فاقد زیر ساخت مناسب و اختصاصی بودند هم اینک دارای فضاهای ورزشی استانداردی هستند.
اما علی رغم پیش رفت هایی که در زمینه زیر ساخت های ورزشی صورت گرفته تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله فراوان داریم لذا نباید به وضعیت موجود بسنده کرده و بر آنچه که هست قانع باشیم.
از طرفی تمرکز صرف بر ساخت فضاهای ورزشی و غفلت نمودن از حفظ و نگهداری این اماکن و بی توجهی به مواردی چون:
توزیع عادلانه سرانه ورزشی در نقاط مختلف شهر، ایجاد زیر ساخت های مناسب و کافی در شهرستان ها، راه اندازی و تکمیل امکانات رفاهی اماکن ورزشی و.. نتیجه ای جز پسرفت نخواهد داشت!
که امید می رود مدیریت ارشد ورزش استان در دولت سیزدهم به این مهم و سایر موارد مطروحه از سوی کارشناسان امر توجه نماید.