مهندس کولانی مدیر کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان کرمانشاه اظهار داشت در پیرو تاکیدات ارزشمند وزیر محترم جهاد کشاورزی ودکتر منصور ریاست سازمان جنگلها ،مراتع وآبخیزداری کشور منابع طبیعی استان کرمانشاه همچون گذشته در کمترین زمان با تشکیل کمیته صیانت وبرگزاری جلسات تخصصی در اجرای طرح های ابلاغی در قالب موافقت نامه های ملی صیانت […]

مهندس کولانی مدیر کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان کرمانشاه اظهار داشت در پیرو تاکیدات ارزشمند وزیر محترم جهاد کشاورزی ودکتر منصور ریاست سازمان جنگلها ،مراتع وآبخیزداری کشور منابع طبیعی استان کرمانشاه همچون گذشته در کمترین زمان با تشکیل کمیته صیانت وبرگزاری جلسات تخصصی در اجرای طرح های ابلاغی در قالب موافقت نامه های ملی صیانت پیشگام بوده است .
وی گفت با تلاش بی وقفه تیم های کارشناسی وجلب مشارکت مردم .
*احیا وغنی سازی جنگل با نهال را در سطح ۱۰۰هکتار با پیشرفت صددرصدی به اتمام رساندیم.
*مراقبت ونگهداری از مناطق احیایی استان را در سطح ۳۷۰هکتار عملیاتی نموده که پیشرفتی ۹۵درصدی داشته است.
*در زمینه شناسایی محدوده . تهیه نقشه ،انتشار آگهی وقرق را در ۲۲ ذخیرگاه در سطحی معادل ۵۲۸۶ هکتار به منظور حفاظت از گونه های ارزشمند جنگلی وذخایر ژنتیکی را عملیاتی نمودیم که پیشرفتی صد درصدی داشته است.
*عملیات اصلاحی وپرورشی را در سطح ۱۱۱۰هکتار انجام داده که در حال حاضر پیشرفتی ۷۰ در صدی داشته است.
*در اجرای پروژه مدیریت محاوط بذرگیری نیز در سطح ۴۰ هکتار اقدامات خود را انجام داده ایم که پیشرفتی صد درصدی داشته است .این مقام مسئول در خاتمه گفت صیانت از جنگلها که بستر حیات بشر هستند وظیفه ای همگانی است که می طلبد تمامی آحاد مردم ومسئولین در آن سهیم بوده ودین خود را ادا نمایند که هر خدمتی در این زمینه تضمینی خواهد بود برای زندگی بهتر تمامی نسلها.که در مقابل آنها مسئول بوده وهستیم.