یکی از معضلات کلانشهر کرمانشاه ترافیک سنگینی است که ساعت ها وقت گرانبهای شهروندان را هدر داده و مشکلات فراوانی با خود به همراه دارد!

یکی از معضلات کلانشهر کرمانشاه ترافیک سنگینی است که ساعت ها وقت گرانبهای شهروندان را هدر داده و مشکلات فراوانی با خود به همراه دارد!
هرچند حل مشکلات ترافیکی از وظایف شهرداری ها محسوب می شود و شهرداری کرمانشاه در ادوار مختلف بی برنامه و ناتوان ظاهر گردیده اما یافتن راه حل برای کلاف سردرگم ترافیک در شهر کرمانشاه مستلزم برنامه ریزی بلند مدت، بازنگری در برخی سیاست های کلان شهرسازی و همکاری سایر دستگاه های دولتی بویژه استانداری می باشد. چرایی و چگونگی موضوع بحثی گسترده و پیچیده است که بررسی و تحلیل آن مجالی دیگر می طلبد.
اما آنچه که در این یادداشت مد نظر قرار گرفته و نگرانی شهروندان را درپی داشته، کوتاهی پلیس راهنمایی و رانندگی کرمانشاه درانجام وظیفه و روان سازی ترافیک می باشد.
بنابر قاعده و شرح وظیفه پلیس، راهنمایی و رانندگی می بایستی با مستقر نمودن مامور در تقاطع های اصلی شهر نسبت به کنترل و مدیریت ترافیک در ساعات پُر تردد اقدام نماید. موضوعی که شهروندان و سرنشینان خودروهای در حال عبوراز خیابان های اصلی شهر مشاهده نمی کنند و به همین خاطر گاهی سر یک چهارراه و تقاطع زمانی طولانی را صرف می کنند. این در حالی است که حضور یک افسر پلیس می تواند در ایجاد نظم و تسریع عبور و مرور تا حدود زیادی موثر واقع شود!

اینکه چرا در تقاطع های پُر تردد افسر پلیسی برای برقراری نظم و هدایت خودروها وجود ندارد و علت قهر پلیس با خیابان های شهر؛ مطالبه ای است که پلیس راهنمایی و رانندگی کرمانشاه موظف به پاسخگویی می باشد!

  • منبع خبر : چویرنیوز