به گزارش روابط عمومی امور مالیاتی استان کرمانشاه آخرین مهلت ارسال اظهارنامه الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده تا ۱۵ مهر ماه سال جاری می باشد.

به گزارش روابط عمومی امور مالیاتی استان کرمانشاه آخرین مهلت ارسال اظهارنامه الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده تا ۱۵ مهر ماه سال جاری می باشد.