تولید؛ یکی از مهمترین مولفه ها در توسعه پایدار شناخته می شود که با ایجاد اشتغال بصورت مستقیم و غیر مستقیم در بهبود و ارتقاء سطح رفاه جامعه موثر می باشد. وقتی صحبت از این نوع تولید می شود صرف استخراج یک چیز از مواد اولیه طبیعی مد نظر نمی باشد بلکه فرایندی ترکیبی و […]

تولید؛ یکی از مهمترین مولفه ها در توسعه پایدار شناخته می شود که با ایجاد اشتغال بصورت مستقیم و غیر مستقیم در بهبود و ارتقاء سطح رفاه جامعه موثر می باشد. وقتی صحبت از این نوع تولید می شود صرف استخراج یک چیز از مواد اولیه طبیعی مد نظر نمی باشد بلکه فرایندی ترکیبی و پیچیده از ورودی های مختلف تا تبدیل شدن به چندین خروجی با ارزش را شامل می شود که بدین منظور فراهم نمودن شرایط و بستر مناسب و شناسایی و رفع موانع موجود ضرورت می یابد.
با این شرح نامگذاری سال بنام ” تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها ” از سوی رهبری که به عنوان راهبردی کلیدی راهنمای مدیریت اجرایی کشور و مدیران محلی برای دستیابی به توسعه ی پایدار خواهد بود اهمیت می یابد.

صحبت کردن از تولید بدون توجه به جذب سرمایه گذار کاری بیهوده تلقی می گردد، از طرفی ناگفته پیداست که جذب سرمایه مستلزم ایجاد امنیت در جامعه است. پرداختن به موضوع از این منظر گویای این مطلب است که نوک پیکان این شعار راهبردی پیش و بیش از مدیران دستگاه های اجرایی متوجه متولیان تامین امنیت جامعه و در راس آن سیستم قضایی است، چرا که فقدان امنیت تمامی تلاش ها برای جذب سرمایه گذار و افزایش تولید را ابتر می نماید.
کرمانشاه؛ که برای گام برداشتن در مسیر توسعه به شدت محتاج تولید است در عین حالی که با فقدان مدیران کارآمد و ریسک پذیر برای جذب سرمایه گذار مواجه می باشد چالشی به مراتب بزرگتر و مهمتر بنام عدم امنیت را پیش روی دارد.
هرچند مدیران دولتی و در راس آنها ارشد قضایی استان، امنیت را در کرمانشاه قابل قبول و در جایگاه ششم کشوری می دانند اما واقعیت ها حکایت از آن دارد که فضای فرهنگی، اجتماعی، اداری و… استان برای جذب سرمایه گذار فاقد امنیت لازم است لذا انتظار می رود دستگاه قضایی و انتظامی استان همسو با شعار راهبردی سال و در جهت مانع زدایی از تولید اهتمام لازم را داشته باشند.