به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ وارشاداسلامی استان کرمانشاه؛پیرو اعلام مدیر کل مطبوعات وخبرگزاری های داخلی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی محدودیت‌های اعلام شده شامل رسانه‌ها نخواهد بود. با توجه به نقش موثررسانه‌ها در اطلاع‌رسانی وآگاهی‌بخشی عمومی، رسانه‌ها تاپایان محدودیت‌های جدید کرونایی،هیچ اجباری درتعطیلی نداشته وهرگونه تصمیم‌گیری درخصوص انتشار با رعایت دستورالعمل های وزارت بهداشت […]

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ وارشاداسلامی استان کرمانشاه؛پیرو اعلام مدیر کل مطبوعات وخبرگزاری های داخلی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی محدودیت‌های اعلام شده شامل رسانه‌ها نخواهد بود.

با توجه به نقش موثررسانه‌ها در اطلاع‌رسانی وآگاهی‌بخشی عمومی، رسانه‌ها تاپایان محدودیت‌های جدید کرونایی،هیچ اجباری درتعطیلی نداشته وهرگونه تصمیم‌گیری درخصوص انتشار با رعایت دستورالعمل های وزارت بهداشت یاعدم انتشار،برعهده مدیران رسانه‌هاخواهد بود.

مطابق هماهنگی‌های به‌عمل آمده چاپخانه‌ها که اقدام به چاپ روزنامه می کنند،کیوسک‌هاودیگر مشاغل مرتبط بافعالیت‌های رسانه نیز در هفته آینده فعال خواهندبود.

بنابراعلام اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی،تا پایان محدودیت‌ها،چنانچه روزنامه‌ها فایل صفحه‌بندی شده محتوای خودرا به‌صورت (pdf)درسامانه جامع رسانه‌ها بارگذاری کنند،اعلام وصول آن‌ها قطعی تلقی شده و اجباری درچاپ و توزیع روزنامه نخواهند داشت.