• منبع خبر : روابط عمومی شرکت توزیع برق استان کرمانشاه