مشکلات اجتماعی، اقتصادی متعدد و پایین آمدن آستانه تحمل افراد با بروز پرخاشگری در مناسبات فردی و اجتماعی شهروندان تا رسیدن به خشونتِ منجر به نزاع، اتفاق ناخوشایندی است که با کشیده شدن به سطح خیابان و انظار عمومی چهره فرهنگی شهر را دچار آسیب نموده است. وقوع روزانه و مکرر چنین نزاع هایی در […]

مشکلات اجتماعی، اقتصادی متعدد و پایین آمدن آستانه تحمل افراد با بروز پرخاشگری در مناسبات فردی و اجتماعی شهروندان تا رسیدن به خشونتِ منجر به نزاع، اتفاق ناخوشایندی است که با کشیده شدن به سطح خیابان و انظار عمومی چهره فرهنگی شهر را دچار آسیب نموده است. وقوع روزانه و مکرر چنین نزاع هایی در گوشه گوشه شهر با استفاده از سلاح سرد و در پاره ای موارد اسلحه به آسیب جسمی و حتی قتل منجر می گردد. وقوع این حوادث ترس و دلهره را به جامعه تزریق و احساس امنیت را در سطح کلان دچار اخلال می نماید.
وضعیت کنونی کرمانشاه و افزایش نزاع های خونین، نگاه ها را متوجه نیروی انتظامی به عنوان متولی اصلی تامین امنیت نموده و انتظاراتی را در میان شهروندان مبنی بر افزایش امنیت شهروندی با حضور پُررنگ تر پلیس و برخورد با بر هم زنندگان نظم جامعه بوجود آورده است.
در این چارچوب استقرار فیزیکی پلیس در نقاط مختلف شهر به عنوان راه حلی ساده و اولیه با وجود کمبودها و
محدودیت ها شاید قابل تحقق نباشد اما با شناسایی مناطق پُرخطر و استقرار کیوسک های پلیس می توان بر این مشکل فائق آمد.
خیابان بنت الهدی، تقاطع دادگستری به دلیل تردد بالای مراجعین به دادگستری از این حیث یکی از نقاط قرمزی است که می بایستی مورد توجه انتظامی استان باشد چرا که به دفعات درگیری های منجر به جرح و بعضا قتل در این خیابان اتفاق می افتد.
از آنجا که در این نقطه از شهر ادارات، دفاتر و شرکت های خصوصی فراوانی مستقر می باشد در طی روز پذیرای جمعیت فراوانی در خود می باشد که وقوع مکرر نزاع های خانوادگی و غیره علاوه بر این افراد احساس نا امنی را به سطح جامعه تسری می دهد. از اینرو استقرار دائم پلیس و جانمایی کیوسک انتظامی در محل خواسته و مطالبه ای جدی از سوی شهروندان بویژه مراجعین و ساکنین اداری و تجاری این محدوده از انتظامی استان است که انتظار می رود سردار جاویدان نسبت به انجام این مهم اهتمام ویژه ای داشته باشند.

م . بستار