ماجرای برخورد مامورین اجرائیات با ساکنین شهرک فدک که منجر به تخریب منازل عده ای و درگذشت مرحومه آسیه پناهی گردید و حواشی پیرامون ان همچنان مورد توجه فعالین اجتماعی، رسانه ای و شبکه های اجتماعی استان قرار دارد. هرچند در خطاکار بودن نیروهای اجرائیات شهرداری و رفتار غلط آنها در اعمال قانون شکی نیست […]

ماجرای برخورد مامورین اجرائیات با ساکنین شهرک فدک که منجر به تخریب منازل عده ای و درگذشت مرحومه آسیه پناهی گردید و حواشی پیرامون ان همچنان مورد توجه فعالین اجتماعی، رسانه ای و شبکه های اجتماعی استان قرار دارد.
هرچند در خطاکار بودن نیروهای اجرائیات شهرداری و رفتار غلط آنها در اعمال قانون شکی نیست و برخورد قضایی و اداری با مسببین این حادثه خواسته بحق افکار عمومی و رسانه ها می باشد اما نباید یک خطای سازمانی یا فردی منجر به هجمه به کلیت یک سیستم شده و موجب نادیده گرفتن اجرای قانون و برخورد با متخلفین گردد؛ موضوعی که متاسفانه در ماجرای تاسف بار شهرک فدک اتفاق افتاد!
هرچند انتقادهای فراوانی به مجموعه ی شهرداری و شخص شهردار وارد است و نگارنده خود از منتقدین جدی دکتر طلوعی می باشد اما وقوع یک اشتباه در یک سیستم نباید به کلیت آن سیستم تعمیم داده شود. در مواجهه با خطاهای احتمالی و اجتناب ناپذیر مجموعه بزرگی چون شهرداری با وجود دامنه وسیع مسئولیت ها انتقادها نباید بگونه ای باشد که راه را برای متخلفین و شهروندان قانون شکن هموار نموده و کار را برای مجموعه ی شهرداری در برخورد با تخلفات سخت و دشوار نماید. انچه که مسلم است ادامه یافتن این رویه و نگاه سیاسی و جناحی به موضوعات متعدد حوزه خدمات شهری در کلانشهر ناقواره ای چون کرمانشاه با وجود شهرک های اقماری و حاشیه نشینی، مظلوم نمایی به تابلویی برای تامین منافع فردی و قربانی شدن مصالح عمومی مبدل خواهد شد.
م . بستار