این روزها که خشکسالی ناشی از کاهش نزولات آسمانی باعث کاهش آب چاه ها و چشمه ها گردیده تامین آب مصرفی شهروندان به دغدغه ی مهمی برای مسوولین امر تبدیل شده است. تا در گرم ترین روزهای سال متولیان تامین آب شرب به تکاپوی رفع کمبودها در این حوزه بیفتند. در کنار تمامی تدابیری که […]

این روزها که خشکسالی ناشی از کاهش نزولات آسمانی باعث کاهش آب چاه ها و چشمه ها گردیده تامین آب مصرفی شهروندان به دغدغه ی مهمی برای مسوولین امر تبدیل شده است. تا در گرم ترین روزهای سال متولیان تامین آب شرب به تکاپوی رفع کمبودها در این حوزه بیفتند.
در کنار تمامی تدابیری که برای مقابله با کم آبی و تامین آب شرب جمعیت یک میلیونی کرمانشاه بکار برده می شود و در میان انبوه مشکلات و چالش هایی چون تاخیر در انتقال آب از سد گاوشان از سوی آب منطقه ای و یا فرسودگی شبکه و تاسیسات که هدر رفت و پرت آب بیش از نُرم کشوری را در پی دارد همچنین انشعابات غیر مجاز و… تشویق شهروندان به صرفه جویی در مصرف آب به عنوان بخشی از اقدامات فرهنگی برای اصلاح الگوی مصرف در نظر گرفته می شود.
اینکه گفته می شود میزان مصرف آب در استان کرمانشاه ۳۰ درصد بیشتر از میانگین کشوری است گویای الگوی مصرفی غلط از سوی شهروندان می باشد. هرچند مصرف آب در بخش خانگی تنها ۸ درصد مجموع اب مصرفی را شامل می شود اما در همین درصد ناچیز هم شاهد هدر رفت فراوانی هستیم که در صورت رعایت از سوی شهروندان می تواند تا حدود زیادی دغدغه های تامین آب شرب را کاهش دهد.
لذا انتظار می رود تک تک شهروندان کرمانشاهی با پذیرش حس مسئولیت و استفاده صحیح از آب مصرفی خود مسوولین امر را در عبور از تنش آبی یاری نمایند.
#من_مراقب_آب_هستم