تصویر زیبای نظم، تجسم عینی امنیت، آسایش هر شهروند در یورش توفان ناملایمات و سایه بان رافت و مهرورزی مردمان، در کسوت روح بخش و اعتمادساز نیروی خدوم و خداباور انتظامی، متجلی است. سبزقامتانی همواره مقتدر، حافظان بی بدیل خانواده ها، سنگربانان امنیت شهرها، طلایه داران آرامش بخش خیابان ها و کوچه ها و فرزندان […]

تصویر زیبای نظم، تجسم عینی امنیت، آسایش هر شهروند در یورش توفان ناملایمات و سایه بان رافت و مهرورزی مردمان، در کسوت روح بخش و اعتمادساز نیروی خدوم و خداباور انتظامی، متجلی است.

سبزقامتانی همواره مقتدر، حافظان بی بدیل خانواده ها، سنگربانان امنیت شهرها، طلایه داران آرامش بخش خیابان ها و کوچه ها و فرزندان برومند مرز وبوم ایثارها و شهادت ها.

نیروی انتظامی؛ مایه ی فخر و مباهات هر ایرانی، امروز نقش بارزی در برقراری نظم، آرامش، امنیت کشورمان دارد.