به گزارش روابط عمومی قرارگاه منطقه ای غرب نزاجا همایش فرماندهان با حضور فرماندهی قرارگاه منطقه ای غرب و ارشد نظامی آجا در غرب کشور و کلیه فرماندهان یگانهای عمده تحت امر قرارگاه غرب در سالن شهید صیاد شیرازی قرارگاه برگزار گردید. در همایش مذکور فرمانده قرارگاه غرب امیر سرتیپ ستاد فرهاد اریانفر پیرامون مؤلفه […]

به گزارش روابط عمومی قرارگاه منطقه ای غرب نزاجا همایش فرماندهان با حضور فرماندهی قرارگاه منطقه ای غرب و ارشد نظامی آجا در غرب کشور و کلیه فرماندهان یگانهای عمده تحت امر قرارگاه غرب در سالن شهید صیاد شیرازی قرارگاه برگزار گردید.
در همایش مذکور فرمانده قرارگاه غرب امیر سرتیپ ستاد فرهاد اریانفر پیرامون مؤلفه ها, شاخص ها و توان و آمادگی رزمی مواردی را بیان و تاکید نمودند که فرماندهان در خصوص ارتقا توان رزمی و عملیاتی یگانها با رعایت و پیش بینی تمهیدات ایمنی با کار جهادی آمادگی لازم جهت مقابله با هر نوع تهدید منطقه ای و فرا منطقه ای داشته باشند.