به مناسبت نامگذاری سال ۱۴۰۱ هجری خورشیدی به نام سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین اولین یادداشت خبری بدون نقطه در دنیای خبر که چندی پیش در راستای نامگذاری سال رونق تولید به قلم رسول مرادی فعال رسانه کرمانشاهی نوشته شده و در آن اهمیت تولید، موانع و راهکارهای رفع موانع آن مورد بررسی قرار گرفته بود بازنشر داده می شود.

به مناسبت نامگذاری سال ۱۴۰۱ هجری خورشیدی به نام سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین اولین یادداشت خبری بدون نقطه در دنیای خبر که چندی پیش در راستای نامگذاری سال رونق تولید به قلم رسول مرادی فعال رسانه کرمانشاهی نوشته شده و در آن اهمیت تولید، موانع و راهکارهای رفع موانع آن مورد بررسی قرار گرفته بود بازنشر داده می شود.
***

احوال ملک ما در همه عرصه‌ها اگر کمی مطالعه و مرور گردد موارد مساعد و دلگرمی‌های وادی ملی (رادمردی، مهر، علم، حلم و سلم) آدمی را مسرور کرده و احساس آرامی مى آورد.
سوای مکارم مطرح آمده و مراحم الهی که در سراسر، سرای ملی ما گرد آمده، درد‌ها و آلامی، هم دل مردم را درد آورده و هم درد دل مردم را همراه دارد.
درد‌های مالی ملی، درآمد و کار و حال مردم را در عسر آورده و گله‌ها مطرح می‌گردد؛ سهم عمده درد‌های مالی ما سوای عدوگری اعداء، عواملی در وادی ما دارد.
هر دردی در عالم دوا، و دوای هر درد هم دو مرحله دارد مرحله اول آگاهی علل درد و مرحله دوم هم مداوای درد؛ داروی درد مالی ملک ما در اسم سال ماوا دارد و گره‌های کور امور ما واگردد اگر اسم سال در عمل روا گردد.
هرکس در عمل آمد اسم سال سهمی دارد و اصلا امسال سال سهامی عام اسم دارد؛ آری امسال اسمی مهم دارد و اسم مهم هم رسمی مهم.
امسال آوردگاهی دارد و آوردگاه هم محل گردآوری آورده‌های مهم؛ در آوردگاه اگر اراده، علم و عمل گرد آمد هر کاری همراه اصول در حصول رسد. مولد محوری و واکرد گره واحد‌های مولد، اصلی عمده و سهمی اساسی در حصول وسع مالی ممالک دارد.
عرصه مولد محوری عملی سودآوری دارد و ملک کارا و دارا گردد.
کمک مسئول‌ها هم در ارائه وام و هم در مداوای آلام اداری هر مولد محصول ملی که در مهلکه آمده را رها دهد.
راه دگر امداد مولد‌های کالای ملی در سد راه و عدم ورود کالای هر سوداگر در وادی ملی عملی گردد.
هواداری و روی آوری مردم روی محصول ملی اسم سال را روا آورد اگر سطح کالا‌های ملی هم در سوی صعود رو آورد.
روآوری و سودآوری در ملک ملی، دوام وسع ملی را در عمل آرد. مسلما اگر عرصه عمل هر طماع را مسدود کرد و کار‌ها سوی کارآمد‌ها رود رهاورد مساعدی را همراه آورد.
حال اگر موارد مطروحه در کمال همدلی در عمل آمد مراد ملک حاصل آمده و وادی ما دام رهد و در کام رسد.
کام ما در گرو علم و عمل ما، و علم و عمل ما در عرصه داوری
رسول مرادی

  • منبع خبر : چویرنیوز