به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امورخیریه استان کرمانشاه در هفتمین روز از دهه وقف، یک باب منزل مسکونی به ارزش ده میلیارد ریال توسط بانوی کرمانشاهی در منطقه تعاون کرمانشاه وقف بر دانش آموزان و خیرات و مبرات شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امورخیریه استان کرمانشاه در هفتمین روز از دهه وقف، یک باب منزل مسکونی به ارزش ده میلیارد ریال توسط بانوی کرمانشاهی در منطقه تعاون کرمانشاه وقف بر دانش آموزان و خیرات و مبرات شد