دنیای سیاست از چنان پیچیدگی برخوردار است که متغیرهای ساده در سایر پوزیشن ها کارکردی چند وجهی به خود می گیرد. این موضوع باعث می گردد بازیگر عرصه ی سیاست دچار خطای شناختی شده و از تحلیل صحیح بازمانده و راه را به غلط برود!

دنیای سیاست از چنان پیچیدگی برخوردار است که متغیرهای ساده در سایر پوزیشن ها کارکردی چند وجهی به خود می گیرد. این موضوع باعث می گردد بازیگر عرصه ی سیاست دچار خطای شناختی شده و از تحلیل صحیح بازمانده و راه را به غلط برود!
گرفتار شدن بازیگر کم تجربه ی عرصه سیاست در این وادی او را خیلی زود با چالش بزرگ عدم محبوبیت و ناکارآمدی که برخورداری از آنها برای موفقیت هر سیاست پیشه ای حائز اهمیت است، مواجه می نماید.
از اینرو کسب محبوبیت و داشتن کارآمدی برای مردان سیاست از نان شب هم واجب تر است؛ این مهم مستلزم تن سپردن به قواعد بازی سیاست می باشد.
ورود مقامات نظامی و امنیتی به فعالیت های سیاسی با همان نگاه پیشین دردسرهایی را هم برای فرد تازه وارد و هم برای سایر بازیگران در پی داشته که دود آن مستقیما به چشم جامعه ی شهروندی خواهد رفت!
این دسته از سیاست مداران بدون آنکه با قواعد بازی آشنایی داشته باشند همچنان با همان متغییرهای امنیتی به موضوعات نگاه کرده و در پی یافتن راه حل برای آنها بر می آیند. لذا گسترش فضای امنیتی در جامعه سبب می شود عرصه ی پویا و پُر تحرک سیاست دچار رکود و سکون گردد.
تداوم این رویه هزینه های سنگینی را بر جامعه تحمیل نموده و روند توسعه را با اختلال مواجه خواهد کرد.
اخیرا یکی از مقامات امنیتی سابق که ردای سیاست بر تن کرده و سعی دارد از خود چهره ای رسانه ای و اهل تعامل در اذهان بسازد، ظاهرا با همان نگاه امنیتی بر مرکب سیاست سوار شده است.
وی اخیرا در اقدامی تعجب برانگیز و به دور از منطق یک روزنامه نگار را صرفا بخاطر درج مشکلات مردم با تیتری مقایسه ای بین ساکنین یکی از محلات شهر با مردم ستمدیده غزه، تهدید به برخورد و وادار به عذرخواهی در فضای رسانه ای نموده است!
اقدامی در راستای تهدید آزادی مطبوعات و خاموش کردن صدای مطالبه گری در جامعه که در صورت تداوم او را با ناکارآمدی و عدم محبوبیت مواجه خواهد نمود.
لذا به نامبرده(معاون سیاسی استاندار) توصیه می شود تا پیش از گرفتار شدن در کمند دو مولفه ی (عدم محبوبیت و ناکارآمدی) یا به قواعد بازی سیاست تن دهد و یا به همان شغل نظامی گری خویش بازگردد!

  • منبع خبر : چویرنیوز