ورود به عرصه مدیریت کلانشهر کرمانشاه با وجود مشکلات انباشت شده و مانع تراشی های فراوان به نوعی انتحار مدیریتی تلقی می گردد! به همین دلیل در مواجهه با خدمات ارائه شده می باید سطح انتظارات متناسب با امکانات و بر اساس واقعیات ترسیم شود نه بیشتر. در شرایط اقتصادی کنونی و در میان انبوه […]

ورود به عرصه مدیریت کلانشهر کرمانشاه با وجود مشکلات انباشت شده و مانع تراشی های فراوان به نوعی انتحار مدیریتی تلقی می گردد! به همین دلیل در مواجهه با خدمات ارائه شده می باید سطح انتظارات متناسب با امکانات و بر اساس واقعیات ترسیم شود نه بیشتر.

در شرایط اقتصادی کنونی و در میان انبوه مطالبات و حقوق شهروندی معوق مانده علی رغم سازهای مخالف و سنگ اندازی های فراوان پروژه هایی چند نه در حد خواسته و شان کرمانشاهیان که به میزان داشته ها و امکانات موجود در حال انجام است.
از تقاطع غیر هم سطح شهید سلیمانی و بلوار کیهانشهر(که می توان این دو پروژه را از مهمترین کارهای عمرانی دهه اخیر نام برد) تا آسفالت گذرگاه ها، معابر و حتی کوچه های شهر بویژه محلات حاشیه نشین و کمتر برخوردار و احداث پارک بانوان و پروژه “خیابان غذا” (که از آن می توان به عنوان یک اتفاق فرهنگی عمرانی منحصر بفرد یاد نمود) مجموعه ای از اقدامات شهرداری می باشد که از سوی مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی شهرداری کرمانشاه در قالب یک تور خبری در معرض بازدید خبرنگاران قرار گرفت.
در ادامه این تور خبری دکتر طلوعی در حلقه معاونین و سایر اعوان و انصار پای میز گفتگو با اهالی رسانه نشست؛ طلوعی بمانند سرداری در میان سربازانش فاتحانه از اقدامات خود دفاع و از سنگ اندازی های مخالفانش عبور کرد و در میان تشویق و تعریف حضار مست پیروزی، به پرسش های منتقدین وقعی نگذاشت و حُکم بر پایان ضیافت داد!
م . بستار