‍ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: کشت نخود یک آیش خوب برای مزارع دیم است که برای ارتقاء تولید نخود دیم نیز ترویج ادوات مناسب روش‌های کشاورزی حفاظتی نقش اساسی می‌تواند داشته باشد.  به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه؛ حاتمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در ویدئو کنفرانس رویداد […]

‍ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: کشت نخود یک آیش خوب برای مزارع دیم است که برای ارتقاء تولید نخود دیم نیز ترویج ادوات مناسب روش‌های کشاورزی حفاظتی نقش اساسی می‌تواند داشته باشد.


به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه؛ حاتمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در ویدئو کنفرانس رویداد ملی ترویج نوآوری و تجارب موفق گندم دیم گفت:با اجرای کشاورزی حفاظتی نتایج خوبی در کشت‌های دیم بدست آورده ایم.

 حاتمی افزود: با نتایج و عملکرد مناسبی که در کشاورزی حفاظتی شاهد بودیم بر استفاده از این روش در کشت تاکید داریم کشاورزی حفاظتی کمک خوبی به تولید مزارع دیم داشته است.

او سپس به اقدامات انجام گرفته برای  کشاورزی حفاظتی پرداخت و گفت: در این زمینه با تبدیل گاوآهن برگردان دار آن را جهت عملیات خاک ورزی دقیقتر و به سمت خاک ورزی حفاظتی برده ایم استفاده از بذور اصلاح شده و یا استفاده از بذور خود مصرفی کشاورزان که ضدعفونی شده و با کیفیت هستند از دیگر اقدامات در ارتقاء کشت دیم است.

او سپس به کشت نخود در استان کرمانشاه اشاره کرد و گفت: کشت نخود یک آیش خوب برای مزارع دیم است که برای ارتقاء تولید نخود دیم نیز ترویج ادوات مناسب روش‌های کشاورزی حفاظتی بسیار نقش اساسی می‌تواند داشته باشد.

او ادامه داد: تراکم بذر، عملیات زراعی مناسب، استفاده مناسب از کود اوره، محلول پاشی به اندازه طبق توصیه محققین در گندم دیم، تناوب علوفه‌ای در افزایش مواد عالی خاک، مبارزه با بیماریها، علف‌های هرز در ارتقا تولیدات دیم موثر است .