بایگانی‌های دیوارنویسی - پایگاه خبری چویر نیوز
دیوارنویسی نشانه‌ای از ناهنجاری اجتماعی و فرهنگی ۱۲ خرداد ۱۴۰۱

دیوارنویسی نشانه‌ای از ناهنجاری اجتماعی و فرهنگی

بشر از ديرباز براي بيان آرزوها، خواسته ها، ديدگاه ها، تبليغات، ناکامي ها و به طور کلي به جا گذاشتن اثري از خود (يادگاري ها) مطالبي را بر ديوارها درج کرده تا ديگران را به خواندن و شنيدن حرف هاي خود بر انگيزد؛ گر چه ممکن بود در اين راه صدمات و خساراتي را به اموال عمومي و ابنيه ملي و تاريخي وارد آورد. امروز آسيب شناسان اجتماعي از ديوارنويسي به عنوان نوعي مساله اجتماعي ياد مي کنند چرا که علاوه بر تخريب اموال عمومي گاهي موجب تشويش و هراس عمومي نيز مي شود.