بایگانی‌های سفر استانی - پایگاه خبری چویر نیوز
پرسیدن ممنوع ۲۵ تیر ۱۴۰۱

پرسیدن ممنوع

سفرهای استانی روسای جمهور در ایران یادآور وعده های تلنبار شده ای است که کمتر روی واقعیت را به خود می بینند و یا اگر هم می بینند در فاصله زمانی بعید از آنچه برنامه ریزی شده محقق می گردد!