بایگانی‌های مردم - پایگاه خبری چویر نیوز
دولت ضعیف چه دولتی است ۱۰ تیر ۱۴۰۲

دولت ضعیف چه دولتی است

در این یادداشت کوتاه به تعریفی از دولت، بایدها و مفهوم اقتدار دولت و در نتیجه دولت ضعیف پرداخته ام. هر کدام از مباحث طرح شده پشتوانه ای سترگ از تحلیل نظری و ادبیات موضوعی دارد. در اینجا فقط برداشتهای خود را به صورت جملاتی کوتاه و منعقد شده آورده ام. نگاه من در این یادداشت خارج از تاریخ و جغرافیا و مبتنی بر مفهوم دولت در نظامهای اقتصادی امروزی است. در این یادداشت دولت به معنی حاکمیت عام و کامل در یک کشور و یا جامعه انسانی مستقل در نظر گرفته شده است. در این یادداشت سعی شده پنج اصل در بایدها و هشت اصل در اقتدار دولت تنظیم و تبیین گردد.