بایگانی‌های مسئولیت اجتماعی - پایگاه خبری چویر نیوز
پزشکی مسئولیتی فراتر از یک شغل ۲۸ بهمن ۱۴۰۲

پزشکی مسئولیتی فراتر از یک شغل

«صاحب این قلم در برابر پزشکانی که دور از هیاهو و به صورت ناشناخته به تعهدات اجتماعی خود عمل می نمایند، تعظیم می کند » انسان ها از همان بدو تولد و در تمام طول دوران زندگی نقش های متعددی را بر عهده می گیرند. نقش هایی که مناسبات او را با محیط پیرامونی و دیگر انسان ها تعیین و تعریف می نماید.