بایگانی‌های ورزشگاه - پایگاه خبری چویر نیوز
نبود فضای ورزشی در شهرستان ها بیداد می کند 26 ژوئن 2023

نبود فضای ورزشی در شهرستان ها بیداد می کند

در شهرهای امروزی با گسترش تکنولوژی، سطح فعالیت ورزشی و جسمانی-حرکتی افراد کاهش داشته و فعالیت های ذهنی و فشار های روانی (افسردگی، پرخاشگری ، اضطراب و...) مردم افزایش یافته است. که برای برطرف نمودن مشکلات مذکور، یکی از بهترین اقدامات ، اشاعه ورزش با توسعه و ساخت فضاهای ورزشی است.